Juridik som ett vapen i kampen för feminism

Feminism

Den feministiska rörelsen, i dess olika skepnader, har fört en lång och ofta hård kamp för kvinnors rättigheter. Och kampen är långtifrån över, det finns fortfarande strukturer i samhället som måste förändras innan vi kan prata om att vi har uppnått ett, vad avser kvinnor och män, jämställt samhälle. Lyfter vi dessutom blicken utanför Sveriges gränser står det klart att den feministiska rörelsen, och alla andra som arbetar för ett mer jämställt arbete, närmast har ett Sisyfosarbete framför sig.

Ett jämlikt samhälle ska med lag byggas

Feminismen är först och främst en politisk kamp. Det är genom att först skapa en allmän opinion, för att därefter sätta press på den politiska miljön, som det är möjligt att åstadkomma förändring. Detta gäller i de flesta frågor, oavsett om det avser till exempel miljö, energi eller feminism.

Men även om opinionen i och för sig påverkar hur vi tänker och agerar är det inte tillräckligt. Vill man åstadkomma verklig förändring måste opinionen leda till en politisk majoritet som därefter stiftar nya lagar. När det finns lagstiftning som klart och tydligt garanterar kvinnors rättigheter har vi tagit ett stort steg framåt. Det är först då som det är möjligt att sträcka på nacken och känna att samhället går i rätt riktning.

Vikten av att följa upp ny lagstiftning

Något som ofta glöms bort i den feministiska kampen är att följa upp hur de nya lagarna, som är avsedda att ta tillvara kvinnornas rättigheter, tillämpas i praktiken. Följs de nya lagarna av företag och privatpersoner, och hur tillämpas bestämmelserna av domstolarna? Ny lagstiftning tjänar inte mycket till om den inte följs, och framförallt inte om den tillämpas i strid med dess syfte av domstolarna. Är man uppmärksam i den delen och upptäcker brister i den nya lagstiftningen är det möjligt att genom mindre förändringar och tillägg “rätta till” eventuella felaktigheter och otydligheter i regelverket.

Att följa upp hur lagar tillämpas är en komplicerad uppgift. Många feminister och feministiska organisationer anlitar därför en advokatbyrå för att få hjälp. Hjälpen som man får av den advokatbyrå som man vänder sig till kan bestå av att advokatbyrån rent faktiskt hjälper till att granska domar och andra beslut men även tillhandahåller utbildning. Ofta är det betydligt billigare att advokatbyråns jurister utbildar till exempel personalen i en organisation som arbetar med kvinnors rättigheter, jämfört med om juristerna själva utför arbetet.

Framtiden för feminismen

Även om feminismen har legat bakom många och stora förändringar till det bättre i samhället har den en lång väg kvar att vandra. Och precis som för alla andra politiska rörelser kommer man sannolikt aldrig att nå fram. Det ligger i sakens natur för politiska rörelser och det finns alltid aspekter av samhället som kan förbättras. Feminismen har emellertid en mycket viktig roll i utformningen av det framtida samhället, framförallt i ett globalt perspektiv. Det är först när kvinnor har lika rättigheter som män över hela världen som feministerna kan luta sig tillbaka och känna sig nöjda.

nullpoint